معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

  • نتایج بخش شفاهی بیستمین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشتنتایج بخش شفاهی بیستمین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت
  • نتایج بخش شفاهی بیستمین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشتنتایج بخش شفاهی بیستمین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت
  • نتایج بخش شفاهی بیستمین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشتنتایج بخش شفاهی بیستمین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت
  • نتایج بخش شفاهی بیستمین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشتنتایج بخش شفاهی بیستمین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت
  • نتایج بخش شفاهی بیستمین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشتنتایج بخش شفاهی بیستمین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت
  • نتایج بخش شفاهی بیستمین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشتنتایج بخش شفاهی بیستمین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت

گزارش تصویری از نتایج بخش شفاهی بیستمین جشواره قرآن و عترت وزارت بهداشت