معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

جلسه كارگروه جنبش نرم افزای و بومی سازی دانش در روز دو شنبه مورخ 3 اسفند ماه94 ساعت 12:30 در سالن نحوی دانشگاه با حضور اعضاء برگزار گردید.

در این جلسه ابتدا دستور جلسه توسط آقای مهندس رشیدی مدیر اجرایی كارگروه قرائت گردید.

سپس خانم كجوری از کارشناسان اداره مشاوره در خصوص افت تحصیلی در بین دانشجویان مطالب خود را ایراد نمود.

سپس مطالب مطرح شده توسط ایشان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید با توجه به این كه مدل بومی افت تحصیلی در ایران تعریف مشخصی ندارد، پروپوزالی با عنوان تحلیل مفهوم افت تحصیلی و بومی سازی مفهوم آن توسط كمیته پژوهش تهیه گردد.

در پایان جلسه، ابلاغ آقای دكتر جوانمردی بعنوان مدیر گروه دانشجویی و خانم مرادی بعنوان مدیر گروه اصلاح فرآیندها و فرهنگ سازی تقدیم شد.