معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

نشست ماهانه اعضاء کمیته ناظر برنشریات دانشگاهی در محل دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه برگزار گردید و با تصویب 4 مصوبه به کار خود پایان داد.

در این نشست ابتدا تغییر سردبیری نشریه هفت خوان دانشجویی به صاحب امتیازی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه مطرح گردید که با این پیشنهاد موافقت بعمل آمد .

در ادامه این نشست به بررسی و ارزیابی نشریات چاپ شده در ترم گذشته و همچنین آسیب شناسی چاپ و انتشار نشریات بوده پرداخته شد . که آقای ابوالقاسم آوند عضو  هیأت علمی در کمیته ناظر به بررسی و ارزیابی دو فقره از نشریات با مشارکت سایر اعضاء پرداختند.