معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

روز چهارشنبه مورخ 25 فروردین ماه 1395، راس ساعت 11:30 در سالن نحوی دانشگاه جلسه بررسی آیین نامه و تشکیل انجمن های علمی دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی با حضور اعضا برگزار گردید.

در این جلسه آیین نامه تشکیل انجمن های علمی، ضرورت تشکیل آن، اعضای انجمن و حیطه فعالیت آنان مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه شرح وظایف شورای نظارت دانشکده ها، نحوه عضوگیری دانشجویی و اهداف انجمن های علمی به صورت دقیق تشریح گردید.

پس از تبیین آیین نامه و اساسنامه انجمن های علمی دانشجویی مقرر گردید در ابتدا طی تشکیل 3 دانشکده پزشکی، پرستاری و پیراپزشکی ، دانشکده ها اعضای خود را انتخاب نموده و طبق آیین نامه و اساسنامه مذکور شروع به فعالیت نمایند.

مقرر گردید پس از اطلاع رسانی و فراخوان از سوی دانشکده ها، انجمن های علمی طبق آیین نامه و اساسنامه انجمن های علمی دانشجویی تشکیل شود.