معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

"نتایج بخش شفاهی بیست و یكمین جشنواره قرآن و عترت"

  • اساتید
رشته نام و نام خانوادگی رتبه
ترتیل(برادران) محمد رضاعطاءالهی اول
سید محمد حسین افسریان شایسته تقدیر
ترتیل(خواهران) شهناز كریمی دوم
حفظ سوره یاسین ابوالقاسم آوند دوم
  • كارمندان(برادران)
رشته نام و نام خانوادگی رتبه
تحقیق موسی كریم اول
سید محمد رضا منصوری شایسته تقدیر
ترتیل علی كوهی دوم
حسین محمدی فر سوم
حامد رجایی شایسته تقدیر
حفظ 5 جزء علی اكبر رشیدی دوم
حفظ یك جزء سجاد نیكنام شایسته تقدیر
  • كارمندان(خواهران)
رشته نام و نام خانوادگی رتبه
تحقیق طاهره كارگر دوم
سیده عاطفه موسوی سوم
ترتیل لیلا سادات ابوالفتحی اول
فاطمه فرازی دوم
لیلا مجیدی كیا سوم
حفظ 5 جزء فاطمه فیروزی دوم
حفظ یك جزء مریم فیروزی اول
حفظ سوره یاسین فهیمه افضلی پور سوم
  • دانشجویان(برادران)
رشته نام و نام خانوادگی رتبه
ترتیل علی عطاءالهی اول
منوچهر فیوضی دوم
سجاد بیداد سوم
حفظ 20 جزء محمد نجاتی دوم
  • دانشجویان(خواهران)
رشته نام و نام خانوادگی رتبه
تحقیق زهرا كرمی زاده اول
فاطمه روانگرد دوم
ترتیل فهیمه دمیری اول
زهره نوح پیشه دوم
فائزه خسروانی نژاد سوم
حفظ 20 جزء فاطمه زارعپور اول
حفظ یك جزء مریم مردانی اول
زهرا حسن نژاد دوم
حفظ سوره یاسین نیلوفر عابدین پور دوم
فاطمه راسخی سوم