معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

مف دا- فسا:

طی گزارش واصله از روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت مبنی بر فعالیت های اجرا شده در وب سایت های خبری و اطلاع رسانی مف دا ی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، دانشگاه علوم پزشکی فسا در بین دانشگاه های تیپ 3، مقام اول و در بین دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور و کاربران روابط عمومی وزارت بهداشت، مقام هشتم را کسب نموده است.

ضمن عرض تبریک به کلیه دانشجویان و همکاران معاونت فرهنگی و دانشجویی، جهت پربار نمودن وب سایت خبری و اطلاع رسانی مف دا کلیه همکاران معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه و دانشجویان می توانند اخبار، اطلاعیه، گزارش، مصاحبه و ... خود را با مسئول روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه هماهنگ نمایند.