معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار و اطلاعیه ها

  • برپایی نمایشگاه نوآوری های آموزش در نظام سلامت در حاشیه برگزاری مدرسه تابستانیبرپایی نمایشگاه نوآوری های آموزش در نظام سلامت در حاشیه برگزاری مدرسه تابستانی
  • برپایی نمایشگاه نوآوری های آموزش در نظام سلامت در حاشیه برگزاری مدرسه تابستانیبرپایی نمایشگاه نوآوری های آموزش در نظام سلامت در حاشیه برگزاری مدرسه تابستانی
  • برپایی نمایشگاه نوآوری های آموزش در نظام سلامت در حاشیه برگزاری مدرسه تابستانیبرپایی نمایشگاه نوآوری های آموزش در نظام سلامت در حاشیه برگزاری مدرسه تابستانی
  • برپایی نمایشگاه نوآوری های آموزش در نظام سلامت در حاشیه برگزاری مدرسه تابستانیبرپایی نمایشگاه نوآوری های آموزش در نظام سلامت در حاشیه برگزاری مدرسه تابستانی
  • برپایی نمایشگاه نوآوری های آموزش در نظام سلامت در حاشیه برگزاری مدرسه تابستانیبرپایی نمایشگاه نوآوری های آموزش در نظام سلامت در حاشیه برگزاری مدرسه تابستانی
  • برپایی نمایشگاه نوآوری های آموزش در نظام سلامت در حاشیه برگزاری مدرسه تابستانیبرپایی نمایشگاه نوآوری های آموزش در نظام سلامت در حاشیه برگزاری مدرسه تابستانی
  • برپایی نمایشگاه نوآوری های آموزش در نظام سلامت در حاشیه برگزاری مدرسه تابستانیبرپایی نمایشگاه نوآوری های آموزش در نظام سلامت در حاشیه برگزاری مدرسه تابستانی
  • برپایی نمایشگاه نوآوری های آموزش در نظام سلامت در حاشیه برگزاری مدرسه تابستانیبرپایی نمایشگاه نوآوری های آموزش در نظام سلامت در حاشیه برگزاری مدرسه تابستانی

نمایشگاه نوآوری های آموزش در نظام سلامت شامل دستاوردها و اقدامات مشترک معاونت های دانشگاه مرتبط با حوزه آموزشی در حاشیه برگزاری اولین مدرسه تابستانی با محوریت بسته های تحول و نوآوری در آموزش پزشکی د ردانشگاه علوم پزشکی فسا برپا گردید.