معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

شورای انضباطی

معرفی كاركنان واحد:

جناب آقای مجتبی ذوالقدر.......دبیر شورای انضباطی دانشگاه

جناب آقای مجتبی فیروزی.......كارشناس شورای انضباطی

سركار خانم شعله قاسم پور.....كارشناس شورای انضباطی

 

 

شورای انضباطی دانشجویان در مجموعه مدیریت دانشگاه تنها مرجع دارای صلاحیت برای رسیدگی به تخلفات و شکایات دانشجویی است که علاوه بر مسئولیت خویش در رسیدگی بهتخطی دانشجویان از منش دانشجویی و اخلاق متعالی سعی دارد از هرگونه برخورد تحقیرآمیز حتی در مواردی که تخلف محرز گردیده است جلوگیری نماید.

با توجه به قداست علم و اخلاق در محیطهای آموزشی و پژوهشی در شرع مبین و حکومت اسلامی و ضرورت دفاع و حراست از حقوق عمومی دانشجویان، دانشجو موظف است در طول زمان تحصیل در هر محیط اعم از دانشگاه و خارج از دانشگاه ، از ارتکاب هر عمل که خلاف شئون و حیثیت دانشجو باشد، خودداری کند .

هرگاه دانشجویی در مکانهایی بعنوان دانشجو فعالیت داشته باشد(محیط های آموزشی، پژوهشی، بهداشتی درمانی، سفرهای دانشجویی، محل های کارآموزی ، خوابگاه و ...) مرتکب عملی شود که بر حسب قوانین و مقررات دانشگاهی و کشوری مستوجب کیفر باشد شورای انضباطی می تواند ضمن رسیدگی به تخلف در حیطه آیین نامه انضباطی ، مواردی را برای برخورد در حیطه کاری مراجع ذیصلاح به آنها نیز ارجاع دهد.

شوراهای انضباطی از نظر اداری در حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی قرار می گیرند، لیکن از نظر بررسی پرونده ها و برخورد با تخلفات و صدورآراء کاملا" مستقل عمل نموده و تحت نظر ریاست دانشگاه میباشند.