معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

آیین نامه و شیوه نامه انضباطی

مقدمه

   انقلاب اسلامی كه به بركت نفس قدسی حضرت امام (ره) و خون مطهر شهدای والا مقام به ثمر نشست ، حاصل دگرگونی فرهنگی و بیداری و احساس مسئولیت آحاد جامعه و به خصوص قشرجوان و دانشجو بود . جوانان با الهام از معنویت و روشنگری برخاسته از تفكر انقلاب اسلامی كه در اندیشه و كلام امام (ره) آشكار است، ساختار فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی كشور را دگرگون نموده و عرصه جدیدی را در تاریخ فرهنگ بشری گشودند.

    دانشگاه ها ، به تحقیق ، یكی ازاركان مؤثر در حركت انقلاب و تنویر افكار مردم محسوب می شوند و اهمیت نقش دانشجویان به عنوان نخبگان نسل جوان در مراحل مختلف پیروزی انقلاب ، تثبیت نظام و دفاع از آن انكار ناپذیر است . از این روی ، مسائل فرهنگی دانشگاه ها و صیانت از جایگاه و منزلت رفیع آنها همواره به عنوان یكی از محورهای اصلی در كلام امام (ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری ( مدّ ظلّه ) مورد عنایت خاص بوده است .

    پاسداری از جایگاه رفیع دانشگاه و كمك به سالم نگهداشتن محیطهای آموزشی و پژوهشی و تأمین حقوق عمومی دانشگاهیان ، از طریق ترغیب دانشجویان به حفظ كرامت دانشجویی و مقابله با بی نظمی ،   هنجار شکنی و نادیده گرفتن حقوق فردی و اجتماعی دیگران از اهداف مهمی محسوب می شوندكه كمیته های انضباطی در راستای كمك به تحقق آنها تشكیل می گردد . بدیهی است باوجود اعضای دانشمند و دانشجو در تركیب شورای كمیته ها ، توجه به شیوه های برخوردصحیح و عالمانه با تخلفات دانشجویی و رعایت تقوا در امر قضاوت و تصمیم گیری ، جزواصول اساسی و خدشه ناپذیر این شورا ها تلقی می شوند.

    برخورد سطحی با تخلفات دانشجویان و صدور حكم بدون توجه به اثرات تبعی آن بر روابط خانوادگی و اجتماعی دانشجو و تأثیر تربیتی و فرهنگی آن در افراد مختلف یا دیگر دانشجویان ، پیامد مثبتی در راستای رسیدن به جامعه ای با تخلفات كمتر به همراه نخواهد داشت . بنا بر این ،ضروری است كه در صدور احكام انضباطی ، آثار تبعی اجرای احكام نیز مد نظر قرار گرفته و به گونه ای تصمیم گیری و عمل شود كه اثرات منفی برخوردها به حداقل كاهش یابد . اتخاذ شیوه های تربیتی و تذكر آمیز در كنار صدور احكام مناسب و مؤثر ظرافت خاصی را می طلبد كه در این رابطه صدور احكام تعلیقی نقش مهمی در نیل به اهداف تربیتی كمیته های انضباطی ایفا خواهد نمود.

    پرهیز از استفاده ابزاری ازكمیته های انضباطی در واكنش به اعتراضات و ناخرسندی دانشجویان نیز مورد تأكید است . ایجاد و حفظ جوّ صمیمیّت ، تفاهم و اعتماد ، از طریق حل و فصل مسائل دانشجویان و پاسخگویی به مشكلات و پرسشهای آنان ، نیازمند سعه صدر و پذیرش فضای انتقاد و گفتگواست. در نتیجه ، گریز از پاسخگویی به دانشجو و توسل به برخورد انضباطی صرف ، نتایج زیانباری را به همراه داشته و موجب كاهش اعتماد دانشجو به این نهاد ارزشمند خواهد شد .

    در هرحال ، شورای كمیته انضباطی كه از این پس به اختصار شورای انضباطی نامیده می شود ، به عنوان نهادی حساس در مجموعه مدیریت دانشگاه ، موظف است كه ضمن انجام مسؤ لیت خود در رسیدگی به تخطی دانشجویان از منش دانشجویی و اخلاق متعالی ، وظایف اساسی دانشگاه در راستای رشد استعدادهای دانشجویان و تقویت روحیه استقلال و اعتماد به نفس در آنان را مد نظر داشته و ازهرگونه برخوردی كه موجبات تحقیر و توهین به دانشجو را فراهم می كند ، اجتناب ورزد . هر چند ، در مواردی ، تنبیه ، اجتناب ناپذیر است . اما ، با تأكید به پرهیز از هرگونه تجسس وتفتیش ، ضرورت دارد كه این برخورد ، توأم با حفظ آبرو و حیثیت اجتماعی دانشجو باشد .از اولین مراحل تذكر و ارشاد آغاز شده و زمینه اجتناب از تخلف و میل به اصلاح را درفرد خاطی و محیط ایجاد نماید.

http://farhangi.behdasht.gov.ir