معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار شورای انضباطی

shora enzebati logo

ارسال پیام

اخبار شورای انضباطی

این جلسه روز سه شنبه در تاریخ 10/4/1394 با حضور کلیه اعضاء در محل دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید.در این جلسه یک فقره تقاضای امحاء حکم انضباطی و4 فقره تجدید نظر خواهی دانشجویان مورد رسیدگی و صدور رأی قرار گرفت که با تقاضای امحاء حکم انضباطی دانشجویی متقاضی موافقت بعمل آمد.این جلسه با صدور آراء درخصوص سایر پرونده ها به کار خود پایان داد.