معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار شورای انضباطی

shora enzebati logo

ارسال پیام

اخبار شورای انضباطی

جلسه شورای بدوی انضباطی مورخ 94/09/03 راس ساعت 13با حضور رئیس و اعضای محترم شورا تشکیل گردید .

دراین جلسه پرونده های انضباطی مورد نظر مطرح و رسیدگی گردید.