معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار شورای انضباطی

shora enzebati logo

ارسال پیام

اخبار شورای انضباطی

در این جلسه که بمنظور آشنایی دانشجویان جدید با قوانین و مقررات انضباطی دانشگاه برگزار گردید ، دبیر شورای انضباطی دانشجویان در نشستی صمیمی با دانشجویان به ایراد سخن پرداختند و ضمن معرفی ساختار، حدود اختیارات و وظائف شورای انضباطی ، هدف غائی و فلسفه وجودی شورا ی انضباطی را ترغیب دانشجویان به حفظ کرامت دانشجوئی درمواجهه با بی نظمی و هنجارشکنی و تحقق حقوق فردی و اجتماعی همگان و همچنین برخورد صحیح و عالمانه با تخلفات دانشجوئی و رعایت تقوا در امر قضاوت دانست.