معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار شورای انضباطی

shora enzebati logo

ارسال پیام

اخبار شورای انضباطی

جلسه شورای انضباطی تجدید نظر دانشجویان برگزار گردید.

در این جلسه تعداد 6 فقره از  تقاضاهای تجدید نظر دانشجویان در آراء صادره شورای بدوی انضباطی با حضوراعضاء و نیز دانشجویان متقاضی مورد رسیدگی و صدور رآی قرار گرفت .

همچنین به پیشنهاد ریاست دانشگاه پیرامون رعایت پوشش در شأن دانشگاه بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیماتی نیز اتخاذ گردید.