معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اطلاعیه ها

برنامه زمانبندی سالن ورزشی

 

23 -   30/21

 

30/21 - 20

 

20 30/18

 

30/18 - 17

 

17   -     15

 

15   -     13

 

12 -     10

 

10   -     8

ساعت

 

روز

 

دانشجو

والیبال

 

 

هیئت علمی

 

والیبال

دانشجویان

دختر

 

تمرین دو و میدانی دانشجویان دختر

 

تربیت بدنی 2

گروه 1

دانشجویان دختر

 

تربیت بدنی 1

گروه 4

دانشجویان دختر

 

 

 

تربیت بدنی 1

گروه 1

دانشجویان دختر

 

 

شنبه

 

 

دانشجو

 

 

 

 

کارکنان

 

 

فوتسال

دانشجویان

پسر

 

والیبال کارکنان

ورزشی

دو و میدانی دختر

 

 

كاركنان

 

 

تربیت بدنی 1

گروه 1

دانشجویان دختر

 

 

 

 

یک شنبه

 

دانشجو

بالینی

 

والیبال

دانشجویان

پسر

 

 

والیبال

دانشجویان

دختر

 

تمرین تیمهای ورزشی

 

تربیت بدنی 1

گروه 3

دانشجویلن پسر

 

تربیت بدنی 1

گروه 5

دانشجویان دختر

 

 

 

 

دو شنبه

 

 

دانشجو

 

 

والیبال

 

کارکنان

 

دو و میدانی

دانشجویان

دختر

 

فوتسال

دانشجویان دختر

ورزشی

 

 

كاركنان

 

 

 

 

 

 

 

 

کلاس تربیت بدنی

 

 

سه شنبه

 

 

دانشجو

 

 

کارکنان

 

فوتسال

دانشجویان

پسر

 

 

کارکنان خانم

والیبال

 

 

كاركنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

دانشجو

 

تمرین

تیم فوتسال

 

كلاس آموزشی

دانشجویان

 

مسابقات

ورزشی

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

دانشجو

 

 

 

کارکنان

 

مسابقات تیمهای دانشگاه

 

 

مسابقات

ورزشی

 

 

کارکنان

 

 

 

 

کارکنان

 

 

پزشکان

 

 

جمعه