معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اطلاعیه ها

به گزارش مف دا- فسا:

فرزاد خسروی، سرپرست اداره تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی فسا برنامه دور مقدماتی چهارمین دوره مسابقات فوتسال دانشجویان پسر دانشگاه ‌های علوم پزشکی کشور به مناسبت گرامی داشت دهه مبارک فجر بهمن ماه۱۳۹۵-خزرآباد ساری و برنامه دورهای بعدی تا مرحله فینال چهارمین دوره مسابقات قهرمانی فوتسال دانشجویان پسر دانشگاههای علوم پزشکی کشور (جام دهه مبارک فجر) خزرآباد ساری – بهمن ۹۵ را اعلام کرد.

وی ضمن تشریح مراحل آماده سازی تیم فوتسال دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی فسا بیان کرد: دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا نیز در رشته فوتسال به رقابت خواهند پرداخت.

خسروی ادامه داد: طی تمرینات برگزار شده در سالن ورزشی دانشگاه، تیم های فوتسال جهت برگزاری مسابقات از آمادگی مطلوبی برخوردارند.

وی در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای تیم های فوتسال دانشگاه، اخلاق در ورزش را به عنوان ملاک اصلی ورزشکار یادآور شد.

گفتنی است تیم فوتسال دانشگاه علوم پزشکی فسا جزو تیم های دسته ۱ کشور محسوب می شود.

جدول گروه بندی به شرح ذیل اعلام می گردد:

برنامه دور مقدماتی چهارمین دوره مسابقات فوتسال دانشجویان پسر دانشگاه ‌های علوم پزشکی کشور

گرامی داشت دهه مبارک فجر بهمن ماه۱۳۹۵-خزرآباد ساری

شماره قرعه

گروه۱

گروه۲

گروه۳

گروه۴

گروه۵

گروه۶

گروه۷

گروه۸

سالن شماره ۱ و ۲

۱

نیشابور

زابل

بابل

فسا

گراش

تهران

لرستان

بیرجند یا بم

سالن شماره۱:

صندوق رفاه دانشجویان

سالن شماره۲:

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

۲

تربت حیدریه

مراغه یا کرمانشاه

همدان

کاشان

کرمان

گلستان

دزفول

شهید بهشتی

۳

مازندران یا بقیه الله

گناباد

شوشتر

جهرم

ایران

اردبیل

بهبهان یا

یاسوج

زنجان

۴

تبریز

بندر عباس

ساوه یا شهر کرد

کردستان

شاهرود

رفسنجان

ایلام

زاهدان

شماره مسابقه

تاریخ

ساعت

مسابقه بین  دو تیم

سالن

نتیجه

شماره مسابقه

تاریخ

ساعت

مسابقه بین  دو تیم

سالن

نتیجه

۱

صبح شنیه ۲۳/۱۱/۹۵

۹

نیشابور- تبریز

۱

 

۹

عصر شنبه۲۳/۱۱/۹۵

۱۶

گراش – شاهرود

۱

 

۲

۹

زابل -  بندرعباس

۲

 

۱۰

۱۶

تهران – رفسنجان

۲

 

۳

۱۰

تربت‌حیدریه-(مازندران‌یا بقیه الله)

۱

 

۱۱

۱۷

کرمان – ایران

۱

 

۴

۱۰

گناباد-(مراغه یا کرمانشاه)

۲

 

۱۲

۱۷

گلستان -  اردبیل

۲

 

۵

۱۱

بابل-(ساوه یا شهرکرد)

۱

 

۱۳

۱۸

لرستان – ایلام

۱

 

۶

۱۱

فسا-کردستان

۲

 

۱۴

۱۸

زاهدان – (بیرجند یا بم)

۲

 

۷

۱۲

همدان-شوشتر

۱

 

۱۵

۱۹

دزفول – (بهبهان یا یاسوج)

۱

 

۸

۱۲

کاشان-جهرم

۲

 

۱۶

۱۹

شهید بهشتی - زنجان

۲

 

۱۷

صبح یکشنبه ۲۴/۱۱/۹۵

۹

زابل-گناباد

۱

 

۲۵

عصر یکشنبه ۲۴/۱۱/۹۵

۱۶

تهران – اردبیل

۱

 

۱۸

۹

نیشابور-(مازندران یا بقیه الله)

۲

 

۲۶

۱۶

ایران -  گراش

۲

 

۱۹

۱۰

بندرعباس-(مراغه یا کرمانشاه)

۱

 

۲۷

۱۷

گلستان -   رفسنجان

۱

 

۲۰

۱۰

تبریز- تربت حیدریه

۲

 

۲۸

۱۷

کرمان – شاهرود

۲

 

۲۱

۱۱

فسا- جهرم

۱

 

۲۹

۱۸

زنجان– (بیرجند یا بم)

۱

 

۲۲

۱۱

بابل- شوشتر

۲

 

۳۰

۱۸

لرستان – (بهبهان یا یاسوج)

۲

 

۲۳

۱۲

کردستان- کاشان

۱

 

۳۱

۱۹

شهید بهشتی - زاهدان

۱

 

۲۴

۱۲

همدان- (ساوه یا شهرکرد)

۲

 

۳۲

۱۹

دزفول – ایلام

۲

 

۳۳

صبح دوشنبه ۲۵/۱۱/۹۵

۹

نیشابور- تربت حیدریه

۱

 

۴۱

عصر دوشنبه ۲۵/۱۱/۹۵

۱۶

کرمان – گراش

۱

 

۳۴

۹

تبریز-(ساری یا بقیه الله)

۲

 

۴۲

۱۶

ایران– شاهرود

۲

 

۳۵

۱۰

زابل- (مراغه یا کرمانشاه)

۱

 

۴۳

۱۷

تهران – گلستان

۱

 

۳۶

۱۰

بندرعباس- گناباد

۲

 

۴۴

۱۷

اردبیل-   رفسنجان

۲

 

۳۷

۱۱

بابل- همدان

۱

 

۴۵

۱۸

دزفول – لرستان

۱

 

۳۸

۱۱

شوشتر- (ساوه یا شهرکرد)

۲

 

۴۶

۱۸

ایلام– (بهبهان یا یاسوج)

۲

 

۳۹

۱۲

فسا- کاشان

۱

 

۴۷

۱۹

شهید بهشتی–(بیرجند یا بم)

۱

 

۴۰

۱۲

کردستان- جهرم

۲

 

۴۸

۱۹

زاهدان- زنجان

۲

 

برنامه دورهای بعدی تا مرحله فینال چهارمین دوره مسابقات قهرمانی فوتسال دانشجویان پسر دانشگاههای علوم پزشکی کشور

(جام دهه مبارک فجر) خزرآباد ساری – بهمن ۹۵

شماره مسابقه

مرحله

تاریخ

ساعت

مسابقه بین  دو تیم

سالن

نتیجه

شماره مسابقه

مرحله

تاریخ

ساعت

مسابقه بین  دو تیم

سالن

نتیجه

۴۹

یک هشتم

صبح سه شنیه ۲۶/۱۱/۹۵

۹

اول۱ – دوم۳

(                                          )

۱

 

۵۳

یک هشتم

عصرسه شنبه۲۶/۱۱/۹۵

۱۶

اول ۵ – دوم ۷

(                                      )

۱

 

۵۰

۱۰

اول ۲ – دوم۴

 (                                         )

۱

 

۵۴

۱۷

اول ۶ – دوم ۸

 (                                    )

۱

 

۵۱

۱۱

اول ۳ – دوم ۱

 (                                          )

۱

 

۵۵

۱۸

اول ۷ – دوم ۵

(                                     )

۱

 

۵۲

۱۲

اول ۴ – دوم۲

 (                                         )

۱

 

۵۶

 

۱۹

اول ۸ – دوم ۶

(                                         )

۱

 

۵۷

یک چهارم

صبح چهارشنبه۲۷/۱۱/۹۵

۱۰

برنده ۴۹ – برنده ۵۰

(                                         )

۱

 

۵۹

یک چهارم

عصرچهار شنبه۲۷/۱۱/۹۵

۱۲

برنده ۵۱ – برنده ۵۲

(                                     )

۱

 

۵۸

۱۱

برنده ۵۳ – برنده ۵۴

(                                         )

۱

 

۶۰

۱۳

برنده ۵۵ – برنده ۵۶

 (                                 )

۱

 

۶۱

نیمه نهایی

پنج شنبه۲۸/۱۱/۹۵

۱۰

برنده ۵۷-  برنده ۵۸

(                                         )

۱

 

۶۳

رده بندی

جمعه ۲۹/۱۱/۹۵

۹

بازنده۶۱ -  بازنده ۶۲

 (                                   )

۱

 

۶۲

۱۱

برنده۵۹ -  برنده ۶۰

(                                      )

۱

 

۶۴

فینال

۱۰

برنده ۶۱ -  برنده ۶۲

(                                      )

۱