معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اطلاعیه ها

 

اطلاعیه ورزشی

مسابقات ویژه دانشجویان دختر

دوشنبه           6/2/95             داژبال(وسطی)

دوشنبه         20/2/95             مچ اندازی

دوشنبه         27/2/95             چندگانه

دوشنبه         10/2/95             یه قل دو قل

جهت نام نویس و شركت در مسابقات به اداره تربیت بدنی دانشگاه مراجعه فرمایید.

آخرین مهلت نام نویسی 2 روز قبل از برگزاری مسابقات میباشد.