معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

اداره تربیت بدنی

برنامه ورزشی سالن

pdfبرنامه سالن ورزش نیم سال دوم سال 93-1392