معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

شورای صنفی

به گزارش روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی:
در تاریخ 24/2/1393، نشستی یك روزه با حضور دكتر هاشمی مقام عالی وزارت بهداشتو منتخبین دانشجویان خوابگاهی دانشگاه ها و دانشكده های علوم پزشكی كشور برگزار گردید.

بنا بر این گزارش آقای رضا علیپور به عنوان نماینده شورای صنفی دانشجویی دانشگاه و آشنا به مسائل و مشكلات خوابگاه ها به نمایندگی از طرف دانشجویان خوابگاه در این نشست حضور داشتند و در خصوص موارد متعددی از جمله: تسریع در راه اندازی مجموعه پردیس ورزشی، شلوغی خوابگاه و ... به بحث و تبادل نظر پرداختند.