معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اداره خوابگاه ها

اداره خوابگاه ها

اداره خوابگاه ها روزاول : خوابگاه و دانشجو -    برنامه‌ریزی جهت افزایش نقش آفرینی دانشجویان و استفاده از قابلیت‌های دانشجویان در ارتقاء سطح كمی و كیفی كلیه امور خوابگاهی -    برگزاری اردوی یك روزه با حضور مسئولین و ایراد سخنرانی در گروه‌های مختلف درخصوص ...

فرم ها و آیین نامه ها

فرم ها و آیین نامه ها آشنایی با ضوابط و مقررات تسهیلات دانشجویی(ویژه دوره روزانه) سال تحصیلی95-94 آیین نامه رفتار و پوشش حرفه ای آیین نامه اسکان، نحوه اداره و مقررات عمومی و انضباطی خوابگاه های دانشجویی مجردی دستور العمل اجاره بهای خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی(جدید) ...

وضعیت خوابگاهها

وضعیت خوابگاهها خوابگاههای دانشجویی دانشگاه علوم پزشكی فسا در حال حاضر دارای هشت خوابگاه دانشجوئی می باشد كه از این تعداد پنج خوابگاه در پردیس دانشگاه وسه واحد خوابگاهی در خارج از دانشگاه ودر بیمارستانهای شریعتی و ولیعصر قرار دارند. خوابگاههای دانشگاه علوم پزشكی فسا   نام ...

اهم فعالیت‌های امور خوابگاه‌ها

اهم فعالیت‌های امور خوابگاه‌ها        ثبت‌نام دانشجویان و تكمیل فرم‌هایی كه درخصوص اخذ خوابگاه به دانشجویان تحویل داده شده است.        ارائه توضیح به دانشجویان در مورد قوانین و مقررات خوابگاه و معرفی آنان به خوابگاه        دریافت فیش‌های واریزی جهت ثبت‌نام خوابگاه و اجاره ماهیانه ...

معرفی و اهداف اداره خوابگاه ها

معرفی و اهداف اداره خوابگاه ها معرفی : سکونت دانشجویان غیربومی همواره موضوع دغدغه آفرین برای آنان، خانواده ایشان ومدیران دانشگاه و وزارت متبوع بوده و هست. این مهم همچنان ازجمله حوزه های اصلی و اساسی دربخش خدمات رفاهی دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی به شمار می آید وعلیرغم سرمایه گذاریهای ...