معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اداره خوابگاه ها

معرفی :

سکونت دانشجویان غیربومی همواره موضوع دغدغه آفرین برای آنان، خانواده ایشان ومدیران دانشگاه و وزارت متبوع بوده و هست. این مهم همچنان ازجمله حوزه های اصلی و اساسی دربخش خدمات رفاهی دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی به شمار می آید وعلیرغم سرمایه گذاریهای زیاد برای توسعه فضاهای خوابگاهی و تلاش درجهت پوشش خوابگاهی مناسب درسالهای اخیر سرمایه گذاری و تحرک بیش ازپیش در این بخش نیاز و خواست دانشجویان و جامعه دانشگاهی است.

اداره خوابگاهها یکی از مهمترین و حساس ترین اداره های تحت پوشش مدیریت دانشجویی بوده و وظیفه اصلی آن برنامه ریزی برای ارائه خدمات خوابگاهی برای دانشجویان غیربومی درچهارچوب مقــــررات می باشد.

اهداف : 

در راستای پیشبرد اهداف کلی، سیاستها و برنامه های توسعه دراز مدت دانشگاه علوم پزشكی فسا، هدف اصلی اداره خوابگاهها ایجاد فضای مناسب رشد، بالندگی، پویا و کمک به زمینه سازی شکوفایی استعدادهای بالقوه دانشجویان خوابگاهی وارتقاء کیفی و کمی خدمات ارائه شده به آنان علیرغم کلیـــه چالش ها، محدودیتها و مشکلات پیش رو می باشد.