معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اداره خوابگاه ها

خوابگاههای دانشجویی

دانشگاه علوم پزشكی فسا در حال حاضر دارای هشت خوابگاه دانشجوئی می باشد كه از این تعداد پنج خوابگاه در پردیس دانشگاه وسه واحد خوابگاهی در خارج از دانشگاه ودر بیمارستانهای شریعتی و ولیعصر قرار دارند.

خوابگاههای دانشگاه علوم پزشكی فسا

 
نام خوابگاه ها آدرس خوابگاه نوع خوابگاه
زینبیه 1 پردیس دانشگاه دخترانه
زینبیه 2 پردیس دانشگاه دخترانه
زینبیه 3 پردیس دانشگاه دخترانه
شریعتی بیمارستان شریعتی دخترانه
فاز دوم شریعتی بیمارستان شریعتی دخترانه
ولیعصر بیمارستان ولیعصر

دخترانه

(دانشجویان مقطع بالینی)

ولایت پردیس دانشگاه پسرانه
گلستان پردیس دانشگاه پسرانه

ظرفیت اتاقهای خوابگاه بسته به متقاضیان سكونت در خوابگاه در سالهای مختلف متغیر است.

دانشجویان در ابتدای ورود با مراجعه به اداره ی خوابگاهها وتكمیل فرم تقاضای سكونت در خوابگاههای دانشجویی ،معرفی نامه ی سكونت در خوابگاه را دریافت می نمایند.

اتاقهای دانشجویان دارای تخت،تشك،یخچال،امكانات سرمایشی وگرمایشی می باشد در ضمن خوابگاه دارای آشپزخانه،اتاق تلویزیون،اتاق كامپیوتر (با امكان دسترسی به اینترنت)،سالن مطالعه،خط تلفن كارتی،و نماز خانه جهت استفاده ی عموم می باشد.

مبلغ اجاره بهای خوابگاه بر اساس تعرفه ی صندوق رفاه محاسبه می گردد.

دانشجو می تواند در پایان هر ترم با مراجعه به اداره ی خوابگاههاوتهیه ی فیش، مبلغ اجاره بهای خود رابه حساب صندوق رفاه دانشجویان در بانك تجارت واریز نماید.

چنانچه دانشجو توانایی پرداخت مبلغ فوق الذكر رابه صورت هر ترم ندارددرزمان فارغ التحصیلی كلیه ی بدهی دانشجو محاسبه می گردد ودانشجو می تواند آن را به صورت اقساط ماهیانه پرداخت نماید.

دانشجوی ساكن درخوابگاههای دانشگاه موظف به رعایت مقررات وآیین نامه ی انضباطی خوابگاه كه توسط وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكی تدوین وابلاغ گردیده است می باشد.

برطبق آیین نامه ی مذكور دانشجو در ابتدای ورودبه خوابگاه كلیه ی وسایل اتاق راتحویل می گیرد ودر پایان فارغ التحصیلی به صورت سالم به مسئول مربوطه تحویل می دهد.

در ضمن ساعت ورود وخروج به خوابگاه ونوع پوشش ورفتار دانشجو بایستی براساس آیین نامه ی سكونت ومطابق شان دانشجو ودانشگاه باشد.