معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اداره تغذیه

اداره تغذیه

اداره تغذیه  اداره تغذیه : اداره تغذیه فعالیت خود را از سال 65 همزمان با تأسیس دانشکده پزشکی وپرستاری وپیراپزشکی با پذیرش وخدمات دهی به 98دانشجو شروع نمود وهم اکنون این اداره با برخورداری از مکانهای مناسب وتجهیزات نوین و نیروی انسانی با تجربه وکارآمد آماده خدمات ...

فرم ها و آیین نامه های اداره تغذیه

فرم ها و آیین نامه های اداره تغذیه فرم درخواست کارت تغذیه راهنمای رزرو و افزایش اعتبار اینترنتی غذا در سایت اتوماسیون تغذیه راهنمای استفاده از سیستم اتوماسیون تغذیه  آیین نامه تغذیه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی

معرفی و وظایف اداره تغذیه

معرفی و وظایف اداره تغذیه معرفی اداره تغذیه : اداره تغذیه فعالیت خود را از سال 65 همزمان با تأسیس دانشکده پزشکی وپرستاری وپیراپزشکی با پذیرش وخدمات دهی به 98دانشجو شروع نمود وهم اکنون این اداره با برخورداری از مکانهای مناسب وتجهیزات نوین و نیروی انسانی با تجربه وکارآمد آماده ...