معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اداره تغذیه

معرفی اداره تغذیه :

اداره تغذیه فعالیت خود را از سال 65 همزمان با تأسیس دانشکده پزشکی وپرستاری وپیراپزشکی با پذیرش وخدمات دهی به 98دانشجو شروع نمود وهم اکنون این اداره با برخورداری از مکانهای مناسب وتجهیزات نوین و نیروی انسانی با تجربه وکارآمد آماده خدمات به دانشجویان عزیز می باشد

وظایف اداره تغذیه:

 • اعمال اهداف و نظرات مدیریت دانشگاه در اداره تغذیه
 • تهیه برنامه و تقویم كاری اداره تغذیه
 • كنترل قسمتهای مختلف اداره تغذیه و ایجاد هماهنگی بین آنها
 • كنترل و نظارت بر امور مالی و اموال اداره تغذیه
 • تصحیح سالانه متن قراردادهای مرتبط با امور اداره تغذیه و ارائه به مراجع ذیربط و نظارت بر اجرا
 • طبخ و توزیع ناهار و شام و صبحانه به دانشجویان
 • نظارت بر ارائه غذا در مراسم و همایشهای برگزار شده در دانشگاه
 • تهیه و تنظیم برنامه غذایی با در نظر گرفتن نظرات دانشجویان
 • نظارت  و كنترل و انتخاب كلیه مواد غذایی اولیه با در نظر گرفتن اصول بهداشتی و تغذیه ای و نیز متن قرارداد
 • نظارت بر تهیه و پخت و نگهداری و توزیع غذا با توجه به اصول بهداشتی و تغذیه ای
 • تهیه و تنظیم آمار غذا و صورت وضعیت ماهانه پیمانكار
 • نظارت و كنترل كارت سلامت كاركنان
 • كنترل بهداشت محیط سلف سرویس مركزی،انبارها،سردخانه ها،سلف ها و ....
 • كنترل بهداشتی كارگران شاغل در سلف
 • اجرای دقیق برنامه غذایی هفتگی به دانشجویان
 • پاسخگویی به دانشجویان در صورت بروز مشكل
 • ارتقاء سیستم های اتوماسیون تغذیه دانشجویان
 • ارائه گزارش و راهكارهای مناسب در جهت حل مشكلات تغذیه ای دانشجویان
 • انجام نظرسنجی غذایی از دانشجویان به منظور پیش بینی در تنظیم برنامه های غذایی دانشجویان
 • پیشنهاد و انجام آزمایشات لازم از مواد غذایی خام و پخته
 • ارائه آموزش های لازم به كاركنان و كادر خدماتی شاغل در سلف سرویس
 • نظارت بر نحوه صدور كارت اعتباری اتوماسیون تغذیه دانشجویان
 • پی گیری مشكلات مربوط به افزایش اعتبار و رزرو غذا به صورت اینترنتی
 • ثبت نام دانشجویان جدید الورود
 • تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل