معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اداره تغذیه

 اداره تغذیه :

اداره تغذیه فعالیت خود را از سال 65 همزمان با تأسیس دانشکده پزشکی وپرستاری وپیراپزشکی با پذیرش وخدمات دهی به 98دانشجو شروع نمود وهم اکنون این اداره با برخورداری از مکانهای مناسب وتجهیزات نوین و نیروی انسانی با تجربه وکارآمد آماده خدمات به دانشجویان عزیز می باشد

 

وظایف اداره تغذیه:

  • اعمال اهداف و نظرات مدیریت دانشگاه در اداره تغذیه
  • تهیه برنامه و تقویم كاری اداره تغذیه
  • كنترل قسمتهای مختلف اداره تغذیه و ایجاد هماهنگی بین آنها
  • كنترل و نظارت بر امور مالی و اموال اداره تغذیه
  • تصحیح سالانه متن قراردادهای مرتبط با امور اداره تغذیه و ارائه به مراجع ذیربط و نظارت بر اجرا
  • طبخ و توزیع ناهار و شام و صبحانه به دانشجویان