معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

امور رفاهی

فرم ها و آیین نامه ها

فرم ها و آیین نامه ها دستورالعمل اجرایی استفاده از تسهیلات اعطایی صندوق رفاه دانشجویان در سال تحصیلی94-139 فرم ثبت  مشخصات دانشجو در رایانه تعهد نامه    

معرفی امور رفاهی

معرفی امور رفاهی فعالیت ها اهم فعالیتها واموری كه در قسمت اداره رفاه دانشجویی صورت می گیرد به شرح ذیل میباشد. كلیه امور وامهای دانشجویی از قبیل : وام تحصیلی وام ضروری وام  مسكن وام بیمه وام خرید كالا ودیعه مسكن بیمه حوادث   وام تحصیلی :  كه طبق اعتبار اختصاصی ...