معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

معرفی پرسنل

مدیریت :

نام ونام خانوادگی : آقای محمود حاتمی
مدرك تحصیلی : كارشناس ارشد پرستاری
سمت : مدیر امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشكی فسا
 
كاركنان امور دانشجویی :
 
خانم طاهره اسماعیلی : رئیس اداره خوابگاه ها
خانم زهرا چریلو : كارشناس اداره رفاهی
آقای محمدعلی شرفی فرد : رئیس اداره تغذیه
خانم کلثوم پورکریم: مسئول اتوماسیون سلف سرویس مركزی