معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

امور رفاهی

فعالیت ها

اهم فعالیتها واموری كه در قسمت اداره رفاه دانشجویی صورت می گیرد به شرح ذیل میباشد.

كلیه امور وامهای دانشجویی از قبیل :

  • وام تحصیلی
  • وام ضروری
  • وام  مسكن
  • وام بیمه
  • وام خرید كالا
  • ودیعه مسكن
  • بیمه حوادث

 

وام تحصیلی :  كه طبق اعتبار اختصاصی به این دانشگاه   شامل  حال كلیه دانشجویانی كه سند تعهد محضری را صحیح تنظیم وارائه نمایند ویك حساب  جاری در بانك تجارت بازنموده ودرلیست وام ثبت نام نمایند  به حساب آنها واریز می شود ومیزان آن برای دانشجویان مجرد ماهی  38000تومان وبرای متاهلین ماهی   56000 تومان  می باشد.البته  منبعد طبق نامه صندوق رفاه  به زودی سامانه اینترنتی امور رفاهی دانشجویان راه اندازی خواهد شد ودانشجویان متقاضی با ورود به  سامانه اینترنتی درخواست وام می نمایند .

وام ضرروی : كه درصورت وجود اعتبار صندوق رفاه دانشجوی فقط در صورت ضرورت ویك بار در طول كل تحصیل شامل دانشجویان متقاضی می شود ومبلغ آن در حال حاضر  برای مقطع پزشكی 600/000 تومان وبرای مقطع كارشناسی 300/000 تومان وبرای مقطع كاردانی 150/000 تومان می باشد .

وام مسكن : به دانشجویانی كه در خوابگاه  سكونت نداشته وبومی نباشد وبا ارائه قولنامه و اجاره منزل در سطح شهر  برای مجردین ماهی25/000 تومان وبرای متاهلین ماهی 50/000  تومان می باشد.

وام بیمه: برای دانشجویانی كه تحت هیچ گونه بیمه درمانی نمی باشند با پر نمودن فرم مربوطه و یك قطعه عكس وفتوكی شناسنامه و 200 تومان تا آخر تحصیل برای دانشجو منظور می شود كه طبق تعرفه  بیمه هرسال تغییر میكند و 50 درصد را دانشگاه پرداخت می كند وفقط 50 درصدی كه صندوق رفاه پرداخت می نماید تحت عنوان وام بیمه در پرونده دانشجو ثبت می شود به عنوان مثال میزان وام بیمه امسال 135360 تومان میباشد كه نصف آن یعنی 67680  تومان به عنوان وام بیمه برای دانشجوی متقاضی بعنوان بدهی در قبال ارائه دفترچه خدمات درمانی از سوی دانشگاه برای دانشجو بعنوان  بدهی وام بیمه در پرونده وی ثبت می شود .ودر پایان تحصیل با بقیه بدهیها جمع وقسط بندی می شود .

وام خرید كالا:فقط یكبار به میزان 100/000 تومان در صورت تایید صندوق رفاه دانشجویی وفقط درصورت خرید كالای پزشكی از صندوق رفاه دانشجویان قابل پرداخت میباشد.( كه در حال حاضر چون نرخ  كالاهای پزشكی افزایش قیمت داشته ودانشجویانی كه در ترمهای قبل استفاده كرده اند چندان رضایت نداشتند انجام نمی شود .

ودیعه مسكن : كه بسیار محدودودر صورت اختصاص اعتبار  درهر ترم فقط میتواند شامل 2 نفر بشود آن هم فقط برای دانشجویانی متاهلی  كه درمحل سكونت خانواده نباشند با ارائه قولنامه و اجاره نامه وبرگ رویت از محل اسكان وپر نمودن فرم مربوطه وارائه سفته به میزان 1/250/000 تومان قابل پرداخت می باشد و درپایان تحصیل دانشجو باید این مبلغ را یكجا به حساب صندوق رفاه عودت دهد واین وام قسط بندی نمی شود .

بیمه حوادث : كلیه دانشجویان  هرسال از ابتدای آبان ماه  به مدت یكسال تحت پوشش بیمه حواث قرار می گیرند .

 

ازجمله اموردیگر این واحد :

تشكیل پرونده الكترونیكی برای كلیه دانشجویان ورودی جدید می باشد .

تسویه حساب :

ودرپایان تسویه حساب دانشجو می باشد كه كلیه بدهی های دانشجو جمع وبه 48 قسط تنظیم می شود ودانشجو 6 ماه پس از فارغ التحصیل شدن باید اقساط خود را در سر رسیدهای تعیین شده به حساب صندوق رفاه دانشجویان واریز نماید درغیر اینصورت درصورت نیاز به هر گونه مدركی از قبیل تا ییدیه  تحصیلی وگواهی موقت وغیره  از صندوق راه استعلام می شود ودرصورتی كه دانش آموخته از پرداخت بدهی خود عقب مانده باشد اداره آموزش  دانشگاه هیچگونه مدركی به او ارائه نمی نماید تا بدهی خود را پرداخت نماید.

استعلام از صندوق رفاه در رابطه با بدهی برای دانش آموختگان .