معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

اسامی نامزدهای انتخاباتی خوابگاه زینبیه1

 

رشته

 

نام و نام خانوادگی

 

پرستاری

 

درنا حق جو

 

پرستاری

 

الهه غضنفری شبانکاره

 

هوشبری

 

فروغ رضایی

 

بهداشت

 

زهرا زارع شهرآبادی

 

 

 

 

 

 

 

اسامی نامزدهای انتخاباتی خوابگاه زینبیه2

 

رشته

 

نام و نام خانوادگی

 

پزشکی

 

مریم قائدیان رونیزی

 

پزشکی

 

هانیه خرم شکوه

 

پزشکی

 

نیلوفر قصرالدشتی

 

پزشکی

 

نگار مرادی

 

 

 

اسامی نامزدهای انتخاباتی خوابگاه زینبیه3

 

رشته

 

نام و نام خانوادگی

 

اتاق عمل

 

فرزانه محمدیان

 

بهداشت

 

زهرا زارعی

 

پرستاری

 

زینب امینی

 

پرستاری

 

سمیرا زارعی

 

 

 

 

 

اسامی نامزدهای انتخاباتی خوابگاه گلستان

 

رشته

 

نام و نام خانوادگی

 

پزشکی

 

علیرضا قنادی

 

پزشکی

 

ابوالفضل پیله وریان

 

پزشکی

 

پویا امیران

 

پزشکی

 

یاشار گورکانی

 

 

 

 

 

اسامی نامزدهای انتخاباتی خوابگاه ولایت

 

رشته

 

نام و نام خانوادگی

 

پزشکی

 

عرفان دهقانی

 

علوم آزمایشگاهی

 

مرتضی رجبی

 

پزشکی

 

علی عزمی

 

پرستاری

 

محمدجواد بیضاوی

 

 

 

 

 

اسامی نامزدهای شورای صنفی دانشکده پزشکی

رشته نام و نام خانوادگی
پزشکی سارا امیر حکمتی
پزشکی علی نعمتی
پزشکی امیرعباس خوشبویی
پزشکی علی داودی
پزشکی حمیدرضا کمالی
پزشکی محمدرضا ترابی
پزشکی معین اسکندری نژاد
پزشکی مهدی مرادی کوشک میدانی
پزشکی پیمان باقرنیا
پزشکی سیدمحسن محمدی
ارشد بیوتکنولوژی علیرضا زارع حسی آبادی

 

 

اسامی نامزدهای شورای صنفی دانشکده پیراپزشکی

رشته نام و نام خانوادگی
علوم آزمایشگاهی سالار حسین پور
علوم آزمایشگاهی روژان بیگیان کوجری
علوم آزمایشگاهی هانیه حشمتی
علوم آزمایشگاهی نیلوفر سهرابی
علوم آزمایشگاهی علیرضا خوش بخت

 

 

 

 

 

اسامی نامزدهای شورای صنفی دانشکده پرستاری

رشته نام و نام خانوادگی
اتاق عمل سیدشهاب الدین دشتی
پرستاری زهرا کرمی زاده
پرستاری فهیمه دمیری
هوشبری مریم مفتاحی
پرستاری امین جهان تیغ
پرستاری محمد روشن ضمیر
پرستاری ساجده حیدری کوچی