معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

به گزارش روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی: 
قابل توجه دانشجویان متأهل

    جهت درخواست ودیعه مسکن با شرایط ذیل تاتاریخ 30/3/93 به امور دانشجویی مراجعه نمائید .

1-عدم سکونت در خوابگاه

2-اجاره منزل در شهرستان فسا با مبلغ پیش پرداخت دومیلیون وپانصد هزار تومان

3- ارائه قولنامه با کد رهگیری

4-پر نمودن برگ درخواست ودیعه مسکن 

5-دانشجو بومی فسا نباشد .

6-این وام قسط بندی نمی شود ودانشجو باید موقع فارغ التحصیلی یک جا برگشت دهد. ( مبلغ وام دومیلیون وپانصد هزار تومان می باشد)

ضمنا چون وام ودیعه مسکن درهر 6 ماه فقط به 2 نفر تعلق می گیرد اولویت با کسانی است که زودتر درخواست کنند .

                                                                 اداره رفاه  دانشجویی