معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

به گزارش روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی:

روز چهارشنبه مورخ 28/3/1393، در دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی، جلسه شورای خوابگاه ها برگزار گردید.

این جلسه که با حضور معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی، آقای دکتر نقدی، مدیر امور عمومی، آقای مهندس اصلاحی، مدیر امو دانشجویی، آقای حاتمی، کارشناسان دفتر فنی، آقایان مهندس آقاپور ومهندس قنبری، سرپرست اداره خوابگاه ها و ناظم های خوابگاه ها برگزار گردید، در خصوص مشکلات خوابگاه های دانشجویی و پیگیری  جهت تجهیز خوابگاه های بالینی و شریعتی سخنانی مطرح گردید.

این جلسه به صورت مداوم جهت ارتقای سطح و تجهیزات خوابگاه های دانشجویی تشکیل می شود.