معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

منتخبین دانشكده پزشكی:

1-آقای حسام رنجبر

2-خانم زهرا اسلام زاده

3-آقای امیرعباس خوشبویی

منتخبین دانشكده پرستاری:

1-خانم فروغ توحیدی منش

2-آقای آرمین فریدونی

3-آقای عبداله درویشی

4-آقای مهدی اكبری

5-آقای محسن نوروزی

منتخبین دانشكده پیراپزشكی:

1-آقای شهاب مجیدی

2-آقای عقیل افشار

3-خانم سمانه عابدینی

..........................................................................

خوابگاه گلستان:

آقای محمدجواد اناری

 آقای رضا علیپور

آقای سید علی اثنی عشری

........................................................................

خوابگاه ولایت

آقای علی سونی

آقای علی اكبر صادقی

آقای علی مریدی

......................................................................

خوابگاه زینبیه1

خانم ساغر وجدی

خانم الهام دلاوری

خانم افسانه شكری

.....................................................................

خوابگاه زینبیه2

خانم مریم قائدیان

خانم هانیه خرم شكوه

خانم زهرا حسینی نژاد

......................................................................

خوابگاه زینیبه3

خانم فرزانه محمدیان

خانم زینب امینی

خانم سمیرا زارعی

..................................................................

خوابگاه شریعتی

خانم فروغ رضایی

خانم یگانه زارعی

خانم زهرا نوروزی

....................................................................