معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

خوابگاه گلستان:

آقای محمدجواد اناری- رضا علیپور نفر اول و دوم و انتخاب نفر سوم به دور دوم انتخابات كشیده شد:

انتخابات بین آقایان عبدالله درویشی و سید علی اثنی عشری

...........................................................................

خوابگاه ولایت

انتخابات بین 6 نفر از نامزدها به دور دوم كشیده خواهد شد:

آقایان علی اكبر صادقی- پوریا رشیدی-علی مریدی-علی سونی-امید ابركان-علی خرمندار

...........................................................................

خوابگاه زینبیه1

خانم ساغر وجدی نفر اول و انتخاب نفر دوم و سوم به دور دوم انتخابات كشیده شد:

انتخابات بین خانم ها الهام دلاوری-افسانه شكری-سمانه عابدینی-عظمی شكاری

..........................................................................

خوابگاه زینبیه2

خانم مریم قائدیان نفر اول و انتخاب نفر دوم و سوم به دور دوم انتخابات كشیده شد:

انتخابات بین خانم ها: هانیه خرم شكوه-زهرا حسینی نژاد و فاطمه آبسالان

...........................................................................

خوابگاه زینیبه3

انتخابات بین 6 نفر از نامزدها به دور دوم كشیده خواهد شد:

فرزانه محمدیان-فاطمه افشار-فروغ توحیدی منش-زینب امینی-سمیرا زارعی- فهیمه دمیری

.................................................................................

خوابگاه شریعتی

خانم فروغ رضایی و زهرا نوروزی  نفر اول و دوم انتخاب شدند و  نفر سوم به دور دوم انتخابات كشیده شد:

انتخابات بین خانم ها یگانه زارعی و فاطمه الهی