معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

جلسه هیات اجرایی شورای صنفی در تاریخ 31/1/94 با حضور کمیته اجرایی متشکل از: معاون محترم فرهنگی و دانشجویی،مدیر دانشجویی، سرپرست اداره تعالی فرهنگی، سرپرست اداره خوابگاهها ، کارشناس امور دانشجویی، کارشناس اداره تربیت بدنی،کارپرداز دانشجویی ومتصدیان خوابگاههای دانشجویی تشکیل گردید.

در این جلسه آیین نامه و دستورالعمل اجرایی شورای صنفی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشكی بررسی گردید.

یكی از موضوعات مهم این جلسه بررسی و تبادل نظر در خصوص انتخابات شورای صنفی دانشگاه علوم پزشكی فسا به طور همزمان با سایر دانشگاه های علوم پزشكی سراسر كشور در تاریخ 7/2/ 1394در ساعات 20الی 23 بود.

توضیحات در مورد اطلاع رسانی به دانشجویان وچگونگی نام نویسی نزد سرپرستان خوابگاه نیز مورد بررسی قرار گرفت.

مقرر گردید در خصوص نحوه اجرای انتخابات، هماهنگی لازم جهت آماده سازی بنر ، صندوق انتخابات، مهر و... هماهنگی های لازم صورت گیرد.