معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

بدینوسیله به  اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند از تاریخ 1/7/93 لغایت 1/7/94 تحت پوشش بیمه حوادث شرکت بیمه دانا می باشند ، لذا در صورت بروز حادثه با مراجعه به امور دانشجوئی واخذ معرفی نامه وارائه مدارک لازم به شرکت بیمه   دانا می توانند درخواست خسارت نمایند.

اداره رفاه دانشجویی