معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

اطلاعیه :

به اطلاع کلیه دانشجویان جدید الورود می رساند جهت دریافت فرم تعهدنامه بازپرداخت تسهیلات  وفرم  ثبت اطلاعات در رایانه به سایت معاونت دانشجویی وفرهنگی http://stu.fums.ac.irقسمت مدیریت اموردانشجویی، قسمت اداره رفاهی، قسمت فرمها وآئین نامه ها مراجعه فرمایند.

دانشجویان مؤظف هستند  فرم مذکور را پس از محضری نمودن به صورت تکمیل شده به امور رفاهی تحویل دهند.

تذکر1 : دانشجویانی که نیاز به خوابگاه و وام ندارند،می توانند تعهد نامه بازپرداخت رابه اداره رفاه ارائه ننمایند.

تذکر2: دانشجویان محترم جهت آشنایی با ضوابط و مقررات پرداخت تسهیلات دانشجویی سال 94-93 نیز می توانند با مراجعه به قسمت ذکر شده بهرمند گردند.                                                         

تذکر 3:   دانشجویانی که تحت هیچ گونه بیمه خدمات درمانی نمی باشند می توانند با مراجعه  به لینک بیمه سلامت ایران که در سمت راست مشاهده می فرمایید به صورت رایگان  ثبت نام واز مزایای آن بهرمند گردند .                              

اداره رفاه دانشجویی