معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

روز دوشنبه مورخ 13 مهر 1394 جلسه هم اندیشی،تصویب آیین نامه و تشکیل کمیسیون های تخصصی شورای صنفی با حضور 29 عضو این شورا برگزار گردید.

در ابتدا هر عضو به بیان مشکلات آموزشی،رفاهی،فرهنگی،پژوهشی و دانشجویی و ارائه پیشنهادات خود پرداخت و پس از بررسی موارد ذكر شده، اقداماتی كه توسط شورا تا كنون انجام گردیده بود، قرائت گردید.

سپس اقداماتی كه توسط شورا در حال پیگیری می باشد بررسی و آیین نامه انتخاب شهردار خوابگاه و وظایف شهردار خوانده شد.

گفتنی است شهردار خوابگاه از بین اعضای شورای خوابگاه ها انتخاب گردید.

معرفی کمیسیون های تخصصی شورای صنفی شامل کمیسیون های :آموزش و پژوهش،رفاهی،تغذیه،خوابگاه،روابط عمومی و تبلیغات، انتخاب اعضای کمیسیون های مختلف از دیگر برنامه های این نشست بود.