معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

در جلسه ای با حضور اعضای شورای صنفی مرکزی و شورای صنفی خوابگاه ها بر اساس آیین نامه وزارت بهداشت برای هر خوابگاه یک شهردار از بین اعضای شورای خوابگاه ها انتخاب شد.
اسامی شهردار هر خوابگاه و وظایف ایشان به اطلاع دانشجویان می رساند.

خوابگاه زینبه 1
ساغر وجدی

خوابگاه زینبیه 2
هانیه خرم شکوه

خوابگاه زینبیه 3
زینب امینی

خوابگاه شریعتی
فاطمه کاویانی راد

خوابگاه گلستان
جواد اناری

خوابگاه ولایت
علی اکبر صادقی

وظایف شهردار :
1-نظارت بر کلیه امور مرتبط با اسکان دانشجویان مجرد و متاهل
2-پیگیری ارتقا سطح کیفیت خدمات خوابگاهی به دانشجویان
3-پیگیری انتقادات،پیشنهادات و شکایات واصله در زمینه اسکان دانشجویان
4-اجرای امور مرتبط با اسکان دانشجویان به پیشنهاد کمیسیون و تصویب شورای مرکزی
5-نظارت مستمر بر بهداشت و نظافت اتاق ها و راهروها و محوطه خوابگاه
6-تشریک مساعی در امور مشاوره و درمان دانشجویان
7-پیگیری مشکلات تاسیساتی خوابگاه
8-کمک به اجرای فعالیت های فرهنگی و ورزشی
9-مساعدت به سرپرست و کلیه عوامل اجرایی در امور جاری خوابگاه
10-ارائه پیشنهاد به شورای صنفی خوابگاه در جهت بهبود وضعیت و مدیریت خوابگاه
11-جلب و سازماندهی همکاری و مشارکت سایر دانشجویان در انجام موارد فوق و سایر امور اجرایی خوابگاه
12-ارائه گزارش عملکردهای دوره ای به شورای صنفی خوابگاه حسب درخواست شورا
تبصره : دامنه فعالیت شهردار خوابگاه،محدود به همان خوابگاه می باشد و هرگونه اقدام در امور خارج از حیطه اداری و جغرافیایی خوابگاه،در چارچوب مقررات حاکم، در حیطه اختیار شورای صنفی خوابگاه می باشد.