معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

جلسه شورای صنفی در تاریخ 22مهر1394 با حضور معاون فرهنگی و دانشجویی، مدیر امور دانشجویی، سرپرست اداره خوابگاهها، دبیر مركزی شورای صنفی و دو نفر از دبیران شورای صنفی برگزار گردید.

در این جلسه آیین نامه داخلی شورای صنفی تحویل معاونت فرهنگی و دانشجویی گردید.

شهردار هر خوابگاه به حاضرین جلسه معرفی گردید.

موارد مطرح شده از سوی شورای صنفی با حضور حاضرین بررسی گردید.