معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

در روز دوشنبه مورخ20 مهر 1394 جلسه خوابگاهها با حضور معاون فرهنگی و دانشجویی، مدیر دانشجویی، سرپرست اداره خوابگاهها و كارپرداز امور دانشجویی برگزار گردید.

در این جلسه مشكلات خوابگاهها بررسی گردید و نظرات راجع به ارتقای خدمات خوابگاهی ارائه گردید.

سپس درخواستهای دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت.