معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

بر اساس اعلام قبلی به دانشجویان مبنی بر نظر سنجی تغذیه توسط شورای صنفی دانشگاه ، ۶۰۰ نفر از دانشجویان در این نظرسنجی شركت نمودند.

مقرر شده است که براساس این نظرسنجی برنامه غذایی جدید به دانشجویان ارائه گردد.