معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

در تاریخ چهارشنبه 30/10/94 جلسه ای با حضورمعاون فرهنگی و دانشجویی، مدیر دانشجویی، سرپرست اداره خوابگاههای دانشجویی و اعضای شورای صنفی در دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی برگزار گردید.

در این جلسه اعضای شورای صنفی ضمن تشکر از زحمات و همکاری معاونت و پرسنل محترم فرهنگی و دانشجویی، با توجه به فارغ التحصیلی دبیر مرکزی این شورا آقای عبدالله درویشی، تا انتخابات دوره بعد آقای شهاب مجیدی را به عنوان دبیر شورا و خانم فروغ توحیدی منش نیز به عنوان دبیر دانشکده پرستاری معرفی کردند.