معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

بدینوسیله به اطلاع دانشجویانی که تاکنون وام ضروری دریافت ننموده اند(به جز دانشجویان شهریه پرداز ) می رساندکه از تاریخ 95/1/23 لغایت 95/1/31  جهت ثبت نام به پرتال تسهیلات دانشجوئی مراجعه نمایند .

ضمنا دانشجویان متاهلی که در خوابگاه سکونت ندارد جهت استفاده از وام ودیعه مسکن می توانند به اداره رفاه مراجعه نمایند .

اداره رفاه دانشجوئی