معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان ( به جز دانشجویان پردیس ) می رساند جهت ثبت نام وام بنیاد علوی از تاریخ 95/1/25لغایت 95/2/15به  پرتال تسهیلات دانشجوئی مراجعه نمائید .

ضمنا تحویل نامه کسر از حقوق به اداره رفاه ( که عنوان نامه به بنیاد علوی تنظم شده باشد ) الزامی می باشد .

 

اداره رفاه دانشجوئی