معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

طبق برنامه وزارت بهداشت به مناسبت هفته خوابگاه ها در روز خوابگاه پاک، دانشجو و تغذیه سالم دانشجویان خوابگاه ولایت، شهردار خوابگاه و سرپرست خوابگاه در حرکتی سمبلیک نمازخانه خوابگاه ولایت را غبارروبی کردند.